Exodus 17:1-7

Preacher: Pastor Leon Brown

Text: Exodus 17:1-7