Ecclesiastes 3:9-22

Preacher: Pastor David DeRienzo

Text: Ecclesiastes 3:9-22